PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018

ŠKOLA PŘIHLÁŠKY TISKNE !!!!!

Základní organizační informace obdrží rodiče na třídních schůzkách: 

9. ročník - 12.9.2017

7. ročníky - bude upřesněno

5. ročníky - bude upřesněno

Žáci 9. ročníků získají veškeré informace v rámci výuky OV.

Termíny podání přihlášek

 • V 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky. 
 • Termín podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2017
 • Termín podání přihlášek na střední školy: do 1. března 2018 
 • Přihlášku je nutno předat osobně nebo zaslat poštou na vybranou střední školu.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Termíny a kritéria do oborů s talentovou zkouškou zveřejní ředitel příslušné střední školy do 31.10.2017.
 • Do 31.1.2018 zveřejní ředitel střední školy kritéria přijímacího řízení. 
 • V oborech s maturitní zkouškou probíhá 1. kolo od 12.4. do 28.4.2018
 • V oborech bez maturitní zkoušky probíhá 1. kolo přijímacího řízení od 22.4. do 30.4.2018
 • V oborech s maturitní zkouškou se konají jednotné zkoušky, jejichž přípravu, distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). 
 • TERMÍNY JEDNOTNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
 • 1. termín:  12.4.2018 - čtyřleté obory  13.4.2018 - šestileté a osmileté gymnázium
 • 2. termín:  16.4.2018                            17.4.2018
 • náhradní termín : 1. termín: 10.5.2018              2. termín: 11.5.2018
 • Výsledky jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%, ředitel školy může použít další testy a kritéria hodnocení pro zbývajících 40%. 
 • Uchazeči mají právo konat zkoušku ve dvou termínech (podle pořadí, jak uvedou školy na přihlášce).   
 • Do výsledného hodnocení se jim bude počítat vždy lepší dosažený výsledek v obou předmětech. Škola obdrží od Cermatu lepší výsledek bez ohledu na to, na které škole ho uchazeč dosáhl.
 • V případě závažného důvodu k nedostavení se na zkoušku se uchazeč musí omluvit řediteli školy do 3 dnů.
 • Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení a uvede, zdali je uchazeč přijat či nepřijat. 
 • Seznam se zveřejňuje na veřejném místě a také způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně na dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následujícím dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků. Přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí.
 • Rozhodnutí o nepřijetí se uchazečům či jejich zákonným zástupcům zasílají písemně. Rozhodnutí se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem. 
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

Informace budou průběžně aktualizovány podle MŠMT.  Doporučujeme sledovat webové stránky MŠMT a středních škol.