KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Školní kariérový poradce působí jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.


Obrátit se na mě můžete v případě, že:

- zatím nemáte představu o budoucím povolání ani volbě dalšího studijního zaměření po ZŠ

- máte několik oborů, které vás lákají, a chcete pomoci při rozhodování

- víte, jaké povolání chcete vykonávat, ale potřebujete zvolit vhodné studium (výběr školy)

- potřebujete pomoci s přihláškou na střední školu

- chcete konzultovat cokoli dalšího a týká se to vašeho dalšího vzdělávání či kariérní dráhy

Konzultace jsou možné v níže uvedených termínech po předchozím objednání e-mailem na adrese daniela.kotka@zs.ricany.cz

Volné termíny v 1. pololetí:

4.12., 18.12., 8.1., 22.1.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ- bude aktualizováno


Škola přihlášky tiskne

Žáci předají základní údaje, škola vytiskne přihlášky a po kontrole potvrdí.

Prosíme o dodržení tohoto postupu.

Základní organizační informace obdrží rodiče a žáci na schůzkách:

9. ročník 8. 1. 2019

5. a 7. ročník 9. 1. 2019

Žáci, kteří zvažují studium v oborech vzdělávání s talentovou zkouškou, kontaktují výchovnou poradkyni osobně - nejpozději do poloviny listopadu.

Termíny podání přihlášek

 • V 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky.

Termín podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2018

Termín podání přihlášek na střední školy - ostatní obory vzdělávání: do 1. března 2019

 • Přihlášku je nutno předat osobně nebo zaslat poštou na vybranou střední školu.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou:

 • Termíny a kritéria do oborů s talentovou zkouškou zveřejní ředitel příslušné střední školy do 31. 10. 2018.
 • Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou se konají od 2. do 15.1.2020
 • Talentové zkoušky na konzervatoř - od 15. do 31.1.2020

Ostatní obory vzdělávání:

 • Do 31.1.2019 zveřejní ředitel střední školy kritéria přijímacího řízení.
 • V oborech s maturitní zkouškou 1. kolo přijímacího řízení od 12.4. do 28.4. 2019
 • V oborech bez maturitní zkoušky 1. kolo přijímacího řízení od 22.4. do 30.4. 2019

V oborech s maturitní zkouškou se konají jednotné zkoušky, jejichž přípravu, distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

TERMÍNY JEDNOTNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

čtyřleté studium

1. termín: 14.4.2020

1. termín: 15.4.2020

šestileté a osmileté studium

1. termín: 16.4.2020

2. termín: 17.4.2020

náhradní termín: 1. termín: 13.5.201920. termín: 14.5.2020

 • Výsledky jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%, ředitel školy může použít další testy a kritéria hodnocení pro zbývajících 40%.
 • Uchazeči mají právo konat zkoušku ve dvou termínech (podle pořadí, jak uvedou školy na přihlášce).
 • Do výsledného hodnocení se jim bude počítat vždy lepší dosažený výsledek v obou předmětech. Škola obdrží od Cermatu lepší výsledek bez ohledu na to, na které škole ho uchazeč dosáhl.
 • V případě závažného důvodu k nedostavení se na zkoušku se uchazeč musí omluvit řediteli školy do 3 dnů.

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení a uvede, zdali je uchazeč přijat či nepřijat.

Seznam se zveřejňuje na veřejném místě a také způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně na dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následujícím dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků. Přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí se uchazečům či jejich zákonným zástupcům zasílají písemně. Rozhodnutí se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Doporučujeme sledovat webové stránky MŠMT a středních škol.

Další informace je možné získat na webových stránkách:

www.infoabsovent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.csicr.cz